Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2018

FunnyLand tổng hợp – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 4114/UBND-KHĐT, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2018 của Thành phố.

Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2018

Yêu cầu giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2018

UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư các dự án nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 1941/UBND-KHĐT ngày 07-5-2018 về đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư năm 2018 của thành phố Hà Nội; tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của một số dự án.

Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành Thành phố (Ban QLDA) tập trung đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư năm 2018, cụ thể:

Đối với các dự án chưa phê duyệt: chủ trương đầu tư chủ động rà soát thông tin về mục tiêu, quy mô, phạm vi của dự án và ý kiến chỉ đạo của UBND TP để hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 10-9-2018.

Đối với một số dự án các Ban QLDA đề xuất dừng, giãn tiến độ sau năm 2020: Yêu cầu các Ban QLDA khẩn trương rà soát, phối hợp với các Sở Xây dựng chuyên ngành để làm rõ nguyên nhân, thống nhất báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.
Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án: Khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 31-10-2018, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện năm 2019 theo quy định. Rà soát, đăng ký kế hoạch vốn để thực hiện công tác khảo sát, thiết kế của các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa được bố trí kế hoạch thực hiện dự án năm 2018, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND TP xem xét theo quy định.

Đối với các dự án được giao vốn thực hiện năm 2018: Đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, công tác đấu thầu, thiết kế và thi công xây dựng công trình. Tập trung quyết liệt triển khai các công trình trọng điểm, đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

Đối với các dự án đã hoàn thành: Đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành; chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phục vụ hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán, trình thẩm tra, phê duyệt theo quy định, kịp thời thanh toán, tất toán tài khoản và đóng mã dự án đầu tư theo quy định.

Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2018

Đơn vị nào sẽ giải quyết?

Các sở xây dựng chuyên ngành chủ động giải quyết các thủ tục đầu tư xây dựng theo thẩm quyền, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư, điều chỉnh dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án.

Phối hợp với các Ban QLDA rà soát, đề xuất dừng, điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện sau năm 2020 đối với các dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020, báo cáo UBND TP trước ngày 30/9/2018.

UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động người dân đồng tình, ủng hộ và thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về GPMB và tái định cư; phối hợp với các chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB của các dự án trên địa bàn, đề xuất UBND TP chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các TTHC; giải ngân chậm, không đạt kế hoạch đề ra, sẽ bị xem xét trách nhiệm cá nhân, phục vụ đánh giá cán bộ cuối năm… và các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.

theo TBKD