Hàng loạt quy định về kinh doanh trong bất động sản sẽ bị bãi bỏ

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản. Nhiều điều kiện bất hợp lý sẽ theo đó được bãi bỏ.
Hàng loạt quy định về kinh doanh trong bất động sản sẽ bị bãi bỏ
Theo đề cương sửa đổi, một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 sẽ được bãi bỏ, chủ yếu là các quy định về hành nghề môi giới bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Quy định hiện hành yêu cầu các tổ chức và cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hay hợp tác xã. Vốn pháp định không được dưới 20 tỷ đồng. Nhiều ý kiến không đồng thuận với số vốn tối thiểu khá cao này nhưng luật vẫn là luật. Hiện nay Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 đã không còn quy định vốn pháp định tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp nữa. Vì vậy, việc Luật Kinh doanh bất động sản lại quy định vốn pháp định là không hợp lý và cần bãi bỏ. Luật Doanh nghiệp 2014 cũng quy định khi thành lập doanh nghiệp thì chưa cần có yêu cầu về điều kiện kinh doanh, chỉ khi doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề có yêu cầu điều kiện thì mới cần phải có. Thế nhưng, Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định cá nhân hành nghề môi giới bất động sản bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Từ đó, quy định phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới khi thành lập doanh nghiệp là không cần thiết và gây khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ Xây dựng cũng dự định bãi bỏ quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới không được cùng lúc là môi giới và một bên thực hiện hợp đồng giao dịch kinh doanh bất động sản. Trên thực tế, người môi giới cùng có quyền tham gia hoặc ủy quyền mua/bán bất động sản nên không thể ngăn cấm hoạt động kinh doanh bình thường này được. Điều kiện sàn giao dịch phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động cũng được dự kiến bãi bỏ. Những quy định nêu trên trong danh sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản hoặc là áp dụng điều kiện kinh doanh quá mức cần thiết, hoặc là thiếu thực tế nên việc sửa đổi và bãi bỏ những quy định này là hoàn toàn chính xác.