Phê duyệt kế hoạch chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai

Mới đây, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 484/QĐBTNMT phê duyệt kế hoạch chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Theo Kế hoạch, Bộ sẽ có văn bản gửi UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Đề cương báo cáo đánh giá 3 năm tổ chức thi hành luật.

Bộ sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế tại các tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền (dự kiến vào tháng 4 và tháng 5/2017) dựa trên cơ sở báo cáo của các địa phương.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai số 45/2013/QH13 vào ngày 29/11/2013, có hiệu lực kể từ 01/7/2014 với 14 chương, 212 điều. Tuy nhiên, quá trình triển khai trong thực tế, luật bộc lộ một số bất cập.

Gần đây, các cơ quan quản lý đề cập nhiều đến vấn đề cần sửa đổi hạn điền trong Luật Đất đai để cởi nút thắt cho nông nghiệp công nghệ cao.

(Theo Tiền phong Online)