Trong tháng đầu năm 2018 gần 11.000 doanh nghiệp được thành lập mới

Trong tháng 1 năm 2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 98.272 tỷ đồng, tăng 20,6% về số doanh nghiệp và 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng đầu năm 2018 gần 11.000 doanh nghiệp được thành lập mới

Số liệu được công bố trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1 năm 2018 của Cục quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo đó, tháng 1 năm 2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 15.426 doanh nghiệp. Cụ thể, 10.839 doanh nghiệp thành lập mới và 4.587 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Lĩnh vực bất động sản có 461 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm 2017. Số vốn đăng ký của lĩnh vực này trong tháng đầu năm 2018 tăng 17,9% (17.562 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung tất cả các lĩnh vực, tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong tháng là 316.361 tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 98.272 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 218.089 tỷ đồng với 3.522 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Nguyễn Văn